Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Lubartowie

Logo - Starostwo Powiatowe w Lubartowie

Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Zarząd Powiatu w Lubartowie ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór realizatora „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w powiecie lubartowskim w latach 2014 – 2017” w 2017 r.
Data utworzenia
2017-03-14
Opis

 

 

 

1. Nazwa i siedziba organu ogłaszającego konkurs:

Zarząd Powiatu w Lubartowie,ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów.

2. Przedmiot konkursu:

Wybór realizatora programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zameldowanych na terenie powiatu lubartowskiego, urodzonych w 2014 roku. Kwota przeznaczona na realizację programu w konkursie w 2017 r. wynosi maksymalnie
50 000,00 zł.

3. Termin realizacji zadania: do 31 grudnia 2017 r.

4. Oferty na realizację programu mogą składać podmioty wykonujące działalność leczniczą, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.) spełniające wymagania określone w „Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert”.

5. Oferty pod rygorem odrzucenia należy składać w terminie do 04.04.2017 r. do godz. 12:00 w sposób określony w Szczegółowych warunkach konkursu ofert, w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lubartowie, ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów.

6. Oferta przesłana przez Operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo Pocztowe będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli zostanie doręczona do Sekretariatu Starostwa Powiatowego w Lubartowie, ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów, do dnia 04.04.2017 r do godz. 12.00.

7. Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz formularz ofertowy dostępne są na stronie internetowej powiatu lubartowskiego pod adresami: www.powiatlubartowski.pl, www.splubartow.bip.lubelskie.pl oraz w Wydziale Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lubartowie, ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów, II piętro, pok. 254, w dni robocze w godz. 7:30 – 15:30.

8. Oferty niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.04.2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubartowie, ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów, w Sali Rycerskiej.

10. Rozstrzygnięcia konkursu dokona Zarząd Powiatu w Lubartowie

11. Od decyzji o rozstrzygnięciu konkursu nie przysługuje odwołanie.

12. Termin związania ofertą ustala się 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

13. Ogłaszający zastrzega sobie prawo:

1) do odwołania konkursu bez podania przyczyny;

2) przesunięcia terminu składania ofert;

3) zamknięcia konkursu bez wyboru ofert.

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Piekarczyk Jerzy
Dodano do BIP dnia: 2017-03-14 14:04:08