Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Lubartowie

Logo - Starostwo Powiatowe w Lubartowie

Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli Organizacji Pożytku Publicznego do komisjii konkursowych opiniujacych oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych ogłoszonych w 2018 r.
Data utworzenia
2018-01-05
Opis

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 573 i 1909) na kandydatów na członków do komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych ogłoszonych w 2018 r.

 

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W związku z powyższym, Zarząd Powiatu w Lubartowie zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do zgłaszania swoich przedstawicieli do udziału w pracach komisji konkursowych dotyczących otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Nabór dotyczy powołania czterech komisji konkursowych tj.:

1)      Komisji konkursowej ds. oceny ofert w otwartym konkursie ofert z zakresu kultury fizycznej i turystyki.

2)      Komisji konkursowej ds. oceny ofert w otwartym konkursie ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

3)      Komisji konkursowej ds. oceny ofert w otwartym konkursie ofert z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

4)      Komisji konkursowej ds. oceny ofert w otwartym konkursie ofert z zakresu kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

 

Zadaniem Komisji jest ocena ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego, przyznanie punktów oraz wskazanie proponowanej kwoty dotacji. W skład określonej komisji konkursowej oprócz przedstawicieli organu wykonawczego Powiatu Lubartowskiego, może wchodzić dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1)      są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

2)      zostały wskazane przez organizację pozarządową lub inny podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które działają na terenie Powiatu Lubartowskiego;

3)      posiadają dobrą znajomość przepisów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz ustawy o finansach publicznych;

4)      posiadają, co najmniej dwuletnie doświadczenie w tworzeniu projektów realizowanych przez organizacje oraz wiedzę w zakresie przepisów prawa dotyczącego trzeciego sektora;

5)      nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert;

6)      nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

 

Komisja Konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, jeżeli:

-        żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub

-        wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej lub

-        wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu
na podstawie art. 15 ust. 2D lub art. 15 ust. 2f.

 

Wyboru kandydatów do składu określonej komisji konkursowej dokona Zarząd Powiatu w Lubartowie w oparciu o następujące kryteria: wybraną przez kandydata tematyką zadeklarowaną w formularzu zgłoszenia; unikanie potencjalnego konfliktu interesów. Jednocześnie pragniemy poinformować, iż praca w komisjach konkursowych ma charakter społeczny. Członkom komisji konkursowej nie przysługuje również zwrot kosztów podróży. Zgłoszenie na członków komisji konkursowych następuje na podstawie złożonego formularza, podpisanego przez zainteresowaną osobę oraz osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych, nie będą brane pod uwagę.

 

Zgłoszenia na załączonym formularzu należy złożyć osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lubartowie przy ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów w zapieczętowanej kopercie lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres: Starostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydział Spraw Społecznych, ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów w terminie do dnia 22 stycznia 2018 roku do godziny 1500. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Starostwa, a nie data stempla pocztowego.

Komisje konkursowe zostaną powołane w drodze uchwały przez Zarząd Powiatu w Lubartowie . Do członków komisji konkursowych, biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) dotyczące wyłączenia pracownika.

 

Załączniki
rtf pobrano: 2 razy
rtf pobrano: 1 raz
docx pobrano: 3 razy
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Kożuch Monika
Dodano do BIP dnia: 2018-01-05 12:25:21