Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Lubartowie

Logo - Starostwo Powiatowe w Lubartowie

Skarbnik

Imię i Nazwisko Stanowisko Kadencja Okres Kolejność Zdjecie Dane
Elżbieta Remiszewska SKARBNIK POWIATU 0 2
Imię i nazwisko
Stanowisko
SKARBNIK POWIATU
Telefon
818553866
Obowiązki

Skarbnik Powiatu jest Głównym Księgowym i ponosi odpowiedzialność za całość spraw związanych z gospodarką budżetową i finansową powiatu, a także za przestrzeganie dyscypliny budżetowej i obsługę finansowo-księgową Starostwa.

 

Do zadań Skarbnika Powiatu (Głównego Księgowego) należy
w szczególności:

 

1) nadzór i koordynowanie pracy Wydziału Finansowego;

2) opracowanie projektów budżetu powiatu;

3) organizowanie gospodarki finansowej powiatu i realizacja budżetu;

4) opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu;

5) kontrasygnata czynności prawnych, które mogą powodować zobowiązania majątkowe;

6) opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej Powiatu i zgłaszanie swoich propozycji Zarządowi i Radzie Powiatu oraz składanie rocznych sprawozdań z wykonania budżetu;

7)  prowadzenie księgowości i ewidencji majątku powiatu;

8) ścisłe przestrzeganie obowiązujących przepisów z zakresu gospodarki finansowo-budżetowej;

9) opiniowanie decyzji i nadzór nad gospodarką finansową środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

10) uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu Powiatu, obradach Rady Powiatu i w miarę potrzeb komisji - z głosem doradczym;

11) wykonywanie innych zadań zleconych przez Starostę.