Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Lubartowie

Logo - Starostwo Powiatowe w Lubartowie

Starosta

Imię i Nazwisko Stanowisko Kadencja Okres Kolejność Zdjecie Dane
Tomasz Marzęda STAROSTA LUBARTOWSKI 0 6
Imię i nazwisko
Stanowisko
STAROSTA LUBARTOWSKI
Godziny przyjęć i numer pokoju

przyjmuje interesantów w środę w godzinach: 9.00 – 14.00


pokój 103

Obowiązki

Starosta jest kierownikiem Starostwa Powiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży. Jest organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na obszarze Powiatu jako Przewodniczący Zarządu Powiatu, kieruje pracami Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, wykonuje zadania z zakresu obronności i obrony cywilnej oraz wykonuje zadania Szefa Obrony Cywilnej Powiatu.

Starosta kieruje bieżącymi sprawami Powiatu i odpowiada za właściwe funkcjonowanie Starostwa.

 

Starosta wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu, chyba że przepisy szczególne przewidują wydanie decyzji przez Zarząd Powiatu.

 

Starosta pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu Powiatu oraz organu administracji publicznej w zakresie zadań należących do właściwości powiatu.

 

Do wyłącznej kompetencji Starosty należy:

 

1) organizowanie, zwoływanie i przewodniczenie pracy Zarządu Powiatu;

2) kierowanie bieżącymi sprawami powiatu i reprezentowanie go na zewnątrz;

3) podejmowanie czynności należących do kompetencji Zarządu Powiatu w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne;

4)  kierowanie do wykonywania uchwał Zarządu Powiatu;

5)  ogłaszanie uchwał Rady Powiatu, w tym budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu;

6)  przedkładanie Wojewodzie Lubelskiemu uchwał Rady Powiatu w terminie 7 dni od daty ich podjęcia oraz uchwał organów Powiatu w sprawie wydania przepisów porządkowych – niezwłocznie;

7)  przedkładanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej, w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia, uchwał Rady Powiatu w sprawie budżetu Powiatu, absolutorium dla Zarządu Powiatu oraz innych uchwał objętych zakresem nadzoru izby;

8)   organizowanie wykonania uchwał Rady Powiatu oraz przedstawianie na sesjach Rady Powiatu i posiedzeniach Zarządu Powiatu sprawozdań z wykonania tych uchwał;

9)  składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Starostwa (w ramach upoważnienia udzielonego przez Zarząd);

10) reprezentowanie Powiatu i jego organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym, a także przed organami administracji rządowej i samorządowej;

11) podejmowanie w imieniu Zarządu działań i czynności dla wykorzystania mienia   powiatu zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadą racjonalnej gospodarki oraz składanie w tych sprawach wniosków i propozycji Radzie Powiatu;

12) podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone dla innych podmiotów;

13)  uczestniczenie w pracach związków, stowarzyszeń i porozumień powiatów;

14) nadzór i koordynacja pracy Wieloosobowego Stanowiska ds. Zamówień Publicznych, Wydziału Promocji i Rozwoju Regionalnego, Powiatowego Rzecznika Konsumentów, Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Geodety Powiatowego, Wydziału Oświaty i Sportu, Obsługa Prawna, Rzecznik Prasowy;

15)  wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych służb, inspekcji i straży, w tym:

a) powoływanie i odwoływanie kierowników służb, inspekcji i straży, w uzgodnieniu z Wojewodą Lubelskim, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej,

b)  zatwierdzanie programów ich działania,

c)   uzgadnianie wspólnego działania tych jednostek na obszarze Powiatu,

d) kierowanie wspólnymi działaniami tych jednostek w sytuacjach szczególnych;

16)  rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między jednostkami organizacyjnymi powiatu;

17)  wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu, nie zastrzeżonych przepisami szczególnymi do kompetencji Zarządu Powiatu;

18) udzielanie upoważnień Wicestaroście, poszczególnym Członkom Zarządu Powiatu, pracownikom starostwa, oraz kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu powiatowych służb, inspekcji i straży do podejmowania decyzji, o których mowa w pkt 17 w imieniu Starosty;

19)  ustalanie regulaminu pracy starostwa i innych wewnętrznych aktów prawnych;

20)   wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za pracodawcę;

21)  kierowanie wykonywaniem zadań z zakresu obronności, zarządzania kryzysowego,   ochrony przeciwpożarowej oraz wynikających z funkcji Szefa Obrony Cywilnej Powiatu;

22)  zorganizowanie i zapewnienie funkcjonowania ochrony informacji niejawnych w Starostwie;

23) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Starosty w przepisach ustaw, rozporządzeń i uchwałach Rady Powiatu;

24)  nadzór i koordynacja działalności szkół i placówek oświatowych;

25) nadzór i koordynacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie.