Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Lubartowie

Logo - Starostwo Powiatowe w Lubartowie

Starosta

Imię i Nazwisko Stanowisko Kadencja Okres Kolejność Zdjecie Dane
Tomasz Marzęda STAROSTA LUBARTOWSKI 0 6
Imię i nazwisko
Stanowisko
STAROSTA LUBARTOWSKI
Godziny przyjęć i numer pokoju

przyjmuje interesantów w środę w godzinach: 9.00 – 14.00


pokój 103

Obowiązki

Do wyłącznej kompetencji Starosty należy:

 • organizowanie, zwoływanie i przewodniczenie pracy Zarządu Powiatu;
 • kierowanie bieżącymi sprawami powiatu i reprezentowanie go na zewnątrz;
 • podejmowanie czynności należących do kompetencji Zarządu Powiatu
  w sprawach niecierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne;
 • kierowanie do wykonywania uchwał Zarządu Powiatu;
 • ogłaszanie uchwał Rady Powiatu, w tym budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu;
 • przedkładanie Wojewodzie Lubelskiemu uchwał Rady Powiatu w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia oraz uchwał organów Powiatu w sprawie wydania przepisów porządkowych w ciągu 2 dni
 • przedkładanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej, w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia, uchwał Rady Powiatu w sprawie budżetu Powiatu, absolutorium dla Zarządu Powiatu oraz innych uchwał objętych zakresem nadzoru izby;
 • organizowanie wykonania uchwał Rady Powiatu oraz przedstawianie na sesjach Rady Powiatu i posiedzeniach Zarządu Powiatu sprawozdań z wykonania tych uchwał;
 • składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Starostwa (w ramach upoważnienia udzielonego przez Zarząd);
 • reprezentowanie Powiatu i jego organów w postępowaniu sądowym
  i administracyjnym, a także przed organami administracji rządowej i samorządowej;
 • podejmowanie w imieniu Zarządu działań i czynności dla wykorzystania mienia powiatu zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadą racjonalnej gospodarki oraz składanie w tych sprawach wniosków i propozycji Radzie Powiatu;
 • podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone dla innych podmiotów;
 • uczestniczenie w pracach związków, stowarzyszeń i porozumień powiatów;
 • nadzór i koordynacja pracy Stanowiska ds. Zamówień Publicznych, Wydziału Promocji i Rozwoju Regionalnego, Powiatowego Rzecznika Konsumentów, Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Geodety Powiatowego, Wydziału Inwestycji, Obsługi Prawnej, Stanowiska ds. kontroli i kontroli zarządczej, Inspektora Ochrony Danych, Audytora wewnętrznego, Stanowiska ds. Projektu pn. „Profesjonaliści z Powiatu Lubartowskiego”, Rzecznika Prasowego oraz Stanowiska ds. doradztwa klimatycznego”;
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych służb, inspekcji i straży, w tym:
 1. powoływanie i odwoływanie kierowników służb, inspekcji i straży,
  w uzgodnieniu z Wojewodą Lubelskim, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej,
 2. zatwierdzanie programów ich działania,
 3. uzgadnianie wspólnego działania tych jednostek na obszarze Powiatu,
 4. kierowanie wspólnymi działaniami tych jednostek w sytuacjach szczególnych;
 • rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między jednostkami organizacyjnymi powiatu;
 • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu, nie zastrzeżonych przepisami szczególnymi do kompetencji Zarządu Powiatu;
 • udzielanie upoważnień Wicestaroście, poszczególnym Członkom Zarządu Powiatu, pracownikom starostwa, oraz kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu powiatowych służb, inspekcji i straży do podejmowania decyzji, o których mowa
  w pkt 17 w imieniu Starosty;
 • ustalanie regulaminu pracy starostwa i innych wewnętrznych aktów prawnych;
 • wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za pracodawcę;
 • kierowanie wykonywaniem zadań z zakresu obronności, zarządzania kryzysowego, ochrony przeciwpożarowej oraz wynikających z funkcji Szefa Obrony Cywilnej Powiatu;
 • zorganizowanie i zapewnienie funkcjonowania ochrony informacji niejawnych
  w Starostwie;
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Starosty w przepisach ustaw, rozporządzeń i uchwałach Rady Powiatu;
 • nadzór i koordynacja działalności Zarządu Dróg Powiatowych.