Sekretarz

Imię i Nazwisko Stanowisko Kadencja Kolejnocs Zdjecie Dane
Michał Rola Sekretarz 1
Imię i nazwisko
Stanowisko
Sekretarz
Telefon
81 854 33 10
Godziny przyjęć i numer pokoju

pokój nr 109

Obowiązki

Sekretarz Powiatu, w imieniu Starosty, wykonuje zadania dotyczące właściwej  organizacji pracy Starostwa, sprawuje nadzór nad wykonywaniem bieżących zadań przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego, w szczególności nad terminowym i prawidłowym załatwieniem spraw, przestrzeganiem Regulaminu Organizacyjnego Starostwa i instrukcji kancelaryjnej oraz realizuje zadania powierzone przez Starostę w zakresie ustalonym przez Zarząd Powiatu.

 

Do zadań Sekretarza Powiatu należy w szczególności:

 

1) zapewnienie merytorycznej i techniczno - organizacyjnej obsługi posiedzeń organów kolegialnych powiatu;

2) nadzorowanie i koordynacja pracy następujących wydziałów oraz stanowisk:

a) Organizacyjno-Administracyjnego;

b) Samodzielne stanowiska ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych;

c) Komunikacji, Transportu i Drogownictwa;

d ) Stanowiska do spraw  BHP.”

3) nadzór i koordynacja działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie;

4) zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działań Starostwa z obowiązującymi przepisami prawa;

5) organizowanie współdziałania pomiędzy jednostkami organizacyjnymi powiatu, służbami, inspekcjami i strażami;

6) nadzorowanie przestrzegania zasad rzetelnego i terminowego załatwiania spraw;

7) zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego i przepisów porządkowych;

8) inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych;

9) wydawanie wszystkich wymaganych zaświadczeń i poświadczeń urzędowych;

10) uczestniczenie w pracach Zarządu Powiatu - z głosem doradczym;

11) uczestniczenie w obradach Rady Powiatu i w miarę potrzeb w pracach komisji - z głosem doradczym;

12) nadzór nad wykonywaniem zaleceń pokontrolnych;

13) wykonywanie innych zadań zleconych przez Starostę, lub wynikających z przepisów prawa.